Poradnik dla ubiegających się o Kredyt

kredyt

Drodzy Użytkownicy,

Banki codziennie kuszą Was swoją ofertą, abyście mogli spełnić swoje marzenia i potrzeby związane np. z kupnem domu, nowego samochodu, lub sprzętu audio. Powodów, dla których się zadłużacie jest tyle ile pomysłów na co można przeznaczyć pożyczone pieniądze.

Szkoda tylko, że Pracownicy Banku wykorzystują Waszą niewiedzę na każdym kroku. W Banku nikogo nie interesują Wasze potrzeby i zadowolenie. Tam liczy się tylko zysk i prowizja ze sprzedaży. Skąd o tym wiemy? .. Sami pracowaliśmy w kilku Bankach i Instytucjach Finansowych.

Przeczytajcie uważnie Poradnik, który dla Was przygotowaliśmy, a unikniecie w przyszłości wielu rozczarowań i złości.

TEORIA

Definicja

Kredyt bankowy jest umową zawieraną zawsze w formie pisemnej pomiędzy Bankiem, czyli Kredytodawcą, a Klientem, czyli Kredytobiorcą. W umowie kredytowej Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę Kredytobiorcy na określony cel oraz czas, a Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym Bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji z odsetkami. Zatem Kredytobiorca ma obowiązek do spłaty rat kredytu terminowo, razem z należnym dla Banku oprocentowaniem.

Podział Kredytów Bankowych

Kredyt Gospodarczy
– kredyt obrotowy
– kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji – długoterminowy

Kredyt dla Osób Fizycznych
– kredyt mieszkaniowy
– kredyt samochodowy
– kredyt konsumpcyjny

Umowa Kredytowa

Umowa kredytowa zawierana pomiędzy Bankiem, a Klientem powinna być spisana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym z nich dla każdej ze stron. Ponadto umowa kredytowa powinna zawierać:
– datę i miejsce zawarcia umowy
– dane stron umowy
– postanowienia ogólne
– kwotę i walutę kredytu
– warunki uruchomienia
– cel kredytu
– zasady i termin spłaty kredytu
– wysokość prowizji
– wysokość oprocentowania
– sposób zabezpieczenia kredytu
– zakres uprawnień banku
– termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
– informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę
– informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.
Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku.
Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe
W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Etapy Realizacji Umowy Kredytowej

Złożenie wniosku kredytowego w Banku
Klient składa wniosek o przyznanie kredytu w Banku. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
– Dane o Kredytobiorcy (Dane osobowe, Dane o dochodach)
– Kwota kredytu
– Okres kredytowania
– Terminy spłaty
– czasem informacje o innych kredytach i formach zabezpieczenia

Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
Komitet Kredytowy dokonuje analizy finansowej osoby ubiegającej się o kredyt i określa jego zdolność kredytową

Podjęcie decyzji kredytowej przez Bank
Komitet Kredytowy podejmuje decyzję o wydanie zgody lub odmówienie udzielenia kredytu

Podpisanie umowy
Kredytobiorca podpisuje umowę kredytową, która określa później formę realizacji kredytu

Prawne Formy Zabezpieczenia Kredytu

Osobowe
– poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
– weksel własny in blanco – kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
– poręczenie wekslowe (awal)
– gwarancja bankowa
– przelew (cesja) wierzytelności – bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu przystąpienie do długu

Rzeczowe
– zastaw na rzeczach i prawach
– blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania
– kaucja – wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
– bon na okaziciela
– hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

Pokaż Umowę Specjaliście

Nigdy nie podpisujcie żadnego wiążącego dokumentu, jeśli nie rozumiecie jego treści. Musicie pamiętać, że nie macie obowiązku podpisywać dokumentów w placówce Banku. Macie prawo dokładnie i na spokojnie przeanalizować wszystko w domu lub u prawnika. Jeżeli ktoś Wam tego odmawia to warto zastanowić się nad wyborem innego Banku.

Unikaj Klauzul Otwartych

Należy unikać klauzul w umowie, które dają swobodę interpretacyjną Bankowi klauzul. Przykładowo: Bank mógł zmienić walutę i oprocentowanie kredytu w przypadku ?zmiany sytuacji społeczno-politycznej lub ekonomicznej kraju waluty kredytu”. Należy żądać doprecyzowania takich klauzul, pytając co oznacza ?zmiana sytuacji społeczno-politycznej”: wprowadzenie w danym kraju stanu wojennego?, przedterminowe wybory?, a może tylko gorsze prognozy wzrostu gospodarczego?

Negocjuj Warunki Umowy

Przed podpisaniem umowy kredytowej powinniście żądać maksymalnie precyzyjnych zapisów. I nie należy dać się zwieść. Od przedstawiciela Banku możecie usłyszeć, że obowiązuje ogólny wzór umowy kredytowej i nie wolno go zmieniać. Ale to nie jest prawda. ZAWSZE można zgodzić się na umowę w takim brzmieniu jak Bank proponuje, ale do niej podpisać aneks, który zmieni zapisy tej umowy. Takiego aneksu macie prawo żądać i w nim możecie precyzować wszystkie niejasne klauzule. A jeżeli Bank nie chce przyjąć takiej rozsądnej propozycji to naprawdę warto poszukać innego.
Banki kuszą przeróżnymi ofertami. Każdy kredyt ma jednak to do siebie, że trzeba go spłacić, a Banki mają sporo sposobów, by ukryć dodatkowe koszty, przez co oferta jest z pozoru bardzo atrakcyjna.

Ostrożnie z Kartą Kredytową

Jeśli korzystacie z karty z głową i spłacacie całkowicie zadłużenie, koszt w tej sytuacji może być niewielki i znacznie mniejszy w porównaniu z kredytem gotówkowym. W niektórych sklepach uzyskacie nawet rabat na zakupy, jeśli dokonacie płatności kartą kredytową. Banki dają możliwość odroczenia płatności czasem do 59 dni. Takie zobowiązanie można spłacić bez odsetek. Niestety, gdy nie jesteście w stanie spłacić całego zadłużenia z karty z poprzedniego miesiąca, wg. umowy z Bankiem, spłacacie mniejszą część, czyli od pozostałej niespłaconej części płacicie wysokie odsetki od 12 do 20% w skali roku. Trzeba pamiętać także o tym, że karta kredytowa nie jest kartą bankomatową. Wypłaty z bankomatu słono kosztują, oprocentowanie od takich transakcji jest wysokie, w granicach 18-20% oraz niemałe prowizje, bo rzędu od 7 do 9% za transakcję! Karta kredytowa powinna służyć do rozliczeń bezgotówkowych. Jeżeli chcecie koniecznie wypłacić z niej gotówkę, to jednym ze sposobów jest dokonanie płatności kartą kredytową za żetony w kasynie, a następnie ich wymiana na gotówkę.

Do ogólnego kosztu obsługi karty musicie doliczyć koszt jej wydania, oraz opłatę roczną. Nie ma nic za darmo i nawet, gdy przez pierwszy rok jesteście z tej opłaty zwolnieni, to już w następnym zapłacicie od 50 do 200 czy nawet 500 zł, jeśli jest to karta złota. Oczywiście nie możecie zapomnieć o pakietach ubezpieczeń, które w przypadku kart są bardzo istotne.

Raty ?0%”

Akcje promocyjne ?0%” są często dobrą okazją do zrobienia zakupów w Centrum Handlowym. Są to zamknięte porozumienia promocyjne, które narzucają okres kredytowania np. 10 lub 20 rat. Oczywiście Bank nie robi nikomu prezentów. To Właściciel Centrum Handlowego partycypuje w kosztach, aby zwiększyć sprzedaż asortymentu. Nie należy zatem doszukiwać się tutaj podstępu, ale trzeba uważać, ponieważ wbrew umowie podpisywanej między Centrum Handlowym, a Bankiem, pracownicy Punktu Obsługi Klienta (zatrudniania przez Bank) narzucają klientowi np. ubezpieczenie. Nie informują go o tym, że jest ono dobrowolne. Zawsze możecie prosić o Regulamin Promocyjny, który Bank ma obowiązek udostępnić Klientowi przed podpisaniem umowy. W takim Regulaminie zawsze jest opisany okres trwania promocji, koszt kredytu, oraz dopuszczalny okres kredytowania.

Co to jest SPREAD?

Spread to różnica między kursem kupna (wypłaty) waluty a kursem jej sprzedaży. Jeżeli zaciągacie zobowiązanie w obcej walucie, to właśnie na tej różnicy kursowej Bank dodatkowo zarabia. Jest to bardzo lichwiarski sposób, całe szczęście w efekcie rekomendacji KNF, od Lipca będziecie mogli płacić raty w obcej walucie bez pośrednictwa Banków (np. wypłacając środki w kantorze).

Ubezpieczenie Kredytu

Bardzo często zdarza się, że Bank udziela kredytu pod warunkiem jego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub utraty pracy. Koszt ubezpieczenia jest kredytowany, a składka ubezpieczeniowa stanowi procent kwoty kredytu i doliczana jest do wysokości miesięcznej raty płaconej przez kredytobiorcę. Jeśli jednak istnieje możliwość zrezygnowania z ubezpieczenia, a wiele Banków proponuje ubezpieczenie dobrowolne, to warto zastanowić się nad tym. Często bowiem warunkiem, by firma ubezpieczeniowa zaczęła pokrywać nasze raty jest uzyskanie statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku. Od momentu utraty pracy do wypłacenia pierwszej raty przez firmę ubezpieczeniową musi też zwykle upłynąć pewien okres, np. 60 dni. Nie zakładajcie także, że długo będziecie mogli ratować się tego rodzaju polisą. Zwykle łączna suma świadczeń wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową w okresie kiedy pozostajecie bez pracy lub podupadliście na zdrowiu nie przekracza kwoty równej 12-krotności wysokości raty kapitałowo-odsetkowej kredytu. Także w wypadku kilkukrotnej utraty zatrudnienia. W uproszczeniu – jeśli stracicie pracę, firma ubezpieczeniowa będzie za nas płacić raty nie dłużej niż przez rok.

SkocznaBANK.pl