Regulamin korzystania z Serwisu

1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego SkocznaBANK.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.skocznabank.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako właściciela, oraz podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Administrator – Podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy SkocznaBANK.pl,

2.2. SkocznaBANK.pl – portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.skocznabank.pl

2.3. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.4. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

2.5. Serwis – serwis internetowy SkocznaBANK.pl, figurujący pod adresem internetowym www.skocznabank.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom zgłaszanie skarg na Bank, Instytucję Kredytową, lub inną Instytucję Finansową działającą w Polsce, w oparciu o własne doświadczenia. Negatywną opinię można wydać dla każdego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej dostępnej w bazie Serwisu. Każda uwaga będzie rozpatrywana, kolejno publikowana na stronie Serwisu, a następnie przesyłana przez Administratora do rzecznika adresowanego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej z wezwaniem do wyjaśnienia sprawy. Serwis umożliwia użytkownikom nawiązanie znajomości, komentowanie skarg innych użytkowników, oraz świadczy na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

2.6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2.8. Polityka Ochrony Prywatności – Polityka prywatności to dokument na witrynie internetowej, który informuje osobę odwiedzającą jakie dane na jej temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.

2.9. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz dostępny na witrynie internetowej, który umożliwia Użytkownikowi przekazanie Administratorowi skargi na Bank, Instytucję Kredytową, lub inną Instytucję Finansową działającą w Polsce, w oparciu o własne doświadczenia. Negatywną opinię można wydać dla każdego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej dostępnej w bazie Serwisu. Każda uwaga będzie rozpatrywana, kolejno publikowana na stronie Serwisu, a następnie przesyłana przez Administratora do rzecznika adresowanego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej z wezwaniem do wyjaśnienia sprawy.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Właścicielami Serwisu są osoby fizyczne: 

3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest udzielanie pomocy w znalezieniu drogi do osiągnięcia porozumienia, oraz sukcesu w trudnych sytuacjach, wynikających często z nagannego postępowania przedstawicieli Banków w Polsce.

3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

3.4. Administrator za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie skarg na Bank, Instytucję Kredytową, lub inną Instytucję Finansową działającą w Polsce, w oparciu o własne doświadczenia. Negatywną opinię można wydać dla każdego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej dostępnej w bazie Serwisu. Każda uwaga będzie rozpatrywana, kolejno publikowana na stronie Serwisu, a następnie przesyłana przez Administratora do rzecznika adresowanego Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej z wezwaniem do wyjaśnienia sprawy.

4. UCZESTNICTWO W SERWISIE

4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

4.2. Uczestnik Serwisu zezwala Administratorowi na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadcza, iż podmioty i osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia

4.3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

4.4 Umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

4.5 Uczestnik ma prawo do skorzystania z Formularza Zgłoszeniowego, w celu przedstawienia naruszeń oraz niedopatrzeń dokonanych przez przedstawiciela Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej wskazanej przez Uczestnika Serwisu.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Użytkownik w momencie wejścia na stronę internetową Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy SkocznaBANK.pl, którego właścicielami są osoby fizyczne:  który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawarcie umowy kredytowej, lub innej związanej z danymi podanymi przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić publikacji zgłoszenia Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, oraz podjęcia próby kontaktu z rzecznikiem Banku, Instytucji Kredytowej, lub innej Instytucji Finansowej wskazanej przez Uczestnika Serwisu w Formularzu Zgłoszeniowym.

5.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

5.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualne dane użytkownik ma obowiązek przesłać pocztą elektroniczną pod adres: skocznabank@gmail.com

5.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w Formularzu Zgłoszeniowym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego usunięcia danych z Serwisu, przekazanych przez Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

5.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

6.1. Każdy Użytkownik może korzystać z Formularza Zgłoszeniowego, oraz oczekiwać bezpłatnej pomocy ze strony Administratora w wyjaśnieniu konfliktu pomiędzy Użytkownikiem, a Bankiem, Instytucją Kredytową, lub inną Instytucją Finansową. Użytkownik daje prawo Administratorowi do reprezentowania jego spraw przed Bankiem, Instytucją Kredytową, lub inną Instytucją Finansową, a także oświadcza iż dane podawane przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Ponadto dane te nie mogą być o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszającym zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazuje lub propaguje przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszające dobra osobiste lub obrażające godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp

6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

6.3. Korzystający z serwisu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

6.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

6.5. Użytkownik, umieszczając w Serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 3.4 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

6.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

7.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

7.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

8.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

8.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w dane przesyłane przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

8.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

9. PRZEPISY KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.skocznabank.pl/regulamin-serwisu/

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

9.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

9.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.

9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

9.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

9.7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.skocznabank.pl/regulamin-serwisu/

Skomentuj