Poradnik dla Zadłużonych

zadluzony

Drodzy Użytkownicy,

Trudna sytuacja finansowa absolutnie nie jest powodem do wstydu, szczególnie w obecnym czasie: obniżek pensji i masowych zwolnień. Co więcej brak regularnych spłat rat kredytowych nie musi oznaczać jeszcze rozpoczęcia procedur windykacyjnych przez Bank.


Problem ze spłatą kredytu – Co należy zrobić?

Koniecznie powiadom Bank o swoich problemach, tak szybko jak to tylko możliwe. Zadzwoń do Banku i poproś o połączenie z Działem Windykacji, lub Działem Kredytów Trudnych. Opowiedz przedstawicielowi Banku szczegółowo sytuację, w której się obecnie znajdujesz. Bank chce odzyskać pożyczone Tobie pieniądze i z pewnością nie zbagatelizuje tego problemu, przeciwnie – może pomóc.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Wakacje Kredytowe

O ile pracujesz, a Twoje problemy są przejściowe, Bank może zaproponować wakacje kredytowe. Najczęściej pozwoli nie spłacać jednej lub dwóch rat, a kwota niespłacona zostanie doliczona do pozostałych. Czas spłaty może być nieznacznie wydłużony na korzyść Kredytobiorcy.

Restrukturyzacja Kredytu / Aneks do Umowy

Restrukturyzacja zadłużenia to zmiana warunków umowy kredytowej, której celem jest złagodzenie narosłych obciążeń. Takie rozwiązanie wydaje się korzystne dla obu stron – Kredytobiorcy najczęściej pomaga znów stanąć na nogach, dla Banku zaś oznacza odzyskanie pieniędzy. Istnieją różne formy zmiany pierwotnych warunków. W aneksie do umowy kredytowej najczęściej zmienia się wysokość i termin rat. Przy tym rozwiązaniu należy liczyć się z wydłużeniem okresu kredytowania, a czasem opłatą za aneks od 100 do 1000 PLN.

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny, nazywany także pożyczką konsolidacyjną ma za zadanie zamienić kilka kredytów na jeden, długoterminowy i często o niższym oprocentowaniu. Nie bez znaczenia jest również komfort spłaty tylko jednej raty, a nie kilku w różnych bankach. Czasem z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać klienci ze złą historią kredytową w BIK.

kondolidacyjny1

Przy wyborze tego rozwiązania bez wątpienia polecamy skorzystać z porady niezależnego doradcy finansowego, który w swojej ofercie ma produkty kilku Banków. Przypominamy także o dokładnym przeczytaniu umowy przed jej podpisaniem.

Upadłość Konsumencka (źródło: Ministerstwo Gospodarki)

Jedna z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda – daje szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. To nowość w polskim prawie, która zacznie obowiązywać już w pierwszych miesiącach 2009 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym 15 grudnia br. Chociaż nowe rozwiązania adresowane są do osób fizycznych, skorzystają z nich również przedsiębiorcy, będący wierzycielami niewypłacalnych dłużników. Dlatego projekt ten został dołączony do ?Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, opracowanego pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda w Ministerstwie Gospodarki. Nowe przepisy zostaną wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez nowelizację ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Wśród propozycji wiceministra Adama Szejnfelda jest utworzenie w niej działu konsumenckiego. Obejmie on przebieg postępowania i szczegółowe warunki upadłości osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wszczęcie postępowania
Postępowanie będzie wszczynane przez dłużnika. Nie będzie on jednak zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość będzie mogła być ogłoszona, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Nie będzie można ogłosić upadłości w sytuacji, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalną, albo doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Nie będzie można nadużywać instytucji upadłości – okres pomiędzy oddłużeniami nie może być krótszy niż 10 lat.

Likwidacja majątku trwałego
Likwidacja masy upadłości będzie mogła być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania otrzyma jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy.

Plan spłaty długów
Jeżeli pozostaną niespłacone długi po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z funduszów masy upadłości, sąd, na wniosek upadłego, będzie orzekał o planie ich spłat nawet przez kolejne pięć lat. Zakres spłat zależeć będzie od zarobków dłużnika, wysokości wierzytelności i możliwości ich zaspokojenia. Sąd może ustalić warunki spłaty bardziej korzystne dla wierzycieli, jeżeli zażąda tego wierzyciel. Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające dłużnikowi spłatę, sąd będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie dłużej niż o dwa lata. W razie niespodziewanej poprawy sytuacji materialnej upadłego (dzięki darowiźnie, wygranej w grach losowych lub spadku), sąd może podnieść wysokość spłaty długów. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w związku z jego aktywnością zawodową lub działalnością gospodarczą. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie dłużników do zwiększenia aktywności zawodowej.

Ochrona wierzycieli
Zmiany zaproponowane przez wiceministra Adama Szejnfelda dają nie tylko nowe możliwości niewypłacalnym dłużnikom, ale również wprowadzają elementy ochrony ich wierzycieli. W związku z tym podczas spłaty długu, niewypłacalne osoby nie będą mogły dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz będą zobowiązane do składania corocznych sprawozdań o wykonaniu planu spłat, osiągniętych przychodach i zwiększeniu majątku. Jeżeli upadły dłużnik narusza te obowiązki i nie dokonuje spłaty – sąd umorzy postępowanie. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

Niska opłata za postępowanie
Opłata za wszczęcie postępowania upadłościowego konsumenta wyniesie tylko 200 zł, zamiast 1000 zł, pobieranego obecnie od przedsiębiorców.
***
Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z 20 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, w ramach ?Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Zostały one wypracowane przez międzyresortowy zespół, któremu przewodniczył wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.
Wraz ze zmiana nowelizuje również ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wymaga tego zmiana wysokości opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów.

CO JEŻELI NIE BĘDZIESZ WALCZYĆ O SWOJE PIENIĄDZE?

bldjg0110708

Proces Windykacyjny

Wszelkie nieprawidłowości w spłatach rat są automatycznie odnotowywane przez bankowe systemy monitorujące. W takich sytuacjach inicjatorem rozmów z klientem jest Bank, dlatego nie należy się łudzić, że ktoś zapomni o Twoim zobowiązaniu.

Pierwsze dni
Jeżeli zlekceważysz termin spłaty raty, to już po kilku dniach zadzwoni do Ciebie przedstawiciel Banku. Zapyta o powody niespłacenia raty. Jeżeli nie odbierzesz telefonu podczas kolejnych prób nawiązania kontaktu z inicjatywy Banku, to ten wyśle do Ciebie pocztą ponaglenie, w którym nakaże zapłatę raty w ciągu siedmiu dni.

Pierwszy miesiąc
Bank w rzeczywistości zaczeka dwa tygodnie, może trzy. Jeśli nie wykażesz w tym czasie chęci spłacenia raty, Bank podejmie twardsze kroki. Po pierwsze jest zobowiązany wysyłać do BIK aktualne wsady co miesiąc – jeżeli w tym okresie zmieni się status kredytu/pożyczki na inny niż „0” – czysty – i wystąpi przeterminowanie, to BIK zgodnie z prawem będzie przetwarzał te informacje i informował inne banki poprzez raport z BIK. Zatem już w pierwszym miesiącu znajdziesz się na liście BIK i kiedy będziesz chciał w przyszłości wziąć kolejny, nawet niewielki kredyt, może to być niemożliwe.

Po dwóch miesiącach
Bank wyśle Ci pismo z informacją o możliwości wypowiedzenia umowy, czyli konieczności spłaty całości zadłużenia.

W trzecim miesiącu
Gdy Bank nieskutecznie dochodzi należności od Ciebie, to w tym okresie przekaże wierzytelność Tobą kontaktu telefonicznego, a następnie wyślą monity. Mogą też Cię odwiedzić osobiście, aby negocjować warunki spłaty zadłużenia. Gdy i to nie pomaga, sprawa wraca do Banku, w celu rozpoczęcia procedury sądowej.

Po sześciu miesiącach
Bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, komornik może zacząć egzekucję sądową. W tym momencie koszty kredytu są powiększone o odsetki karne, opłaty związane z pracą komornika, rośnie zatem ogólna kwota zadłużenia (informacja o maksymalnej kwocie egzekucji powinna widnieć na umowie kredytowej)

Po dziewięciu miesiącach
Komornik doręcza wezwanie do zapłaty. Jeśli po dwóch tygodniach dłużnik nie zapłaci, komornik zajmuje nieruchomości, które wystawia na licytację. Cena wywoławcza to trzy czwarte wartości, którą określa rzeczoznawca. Do końca licytacji wciąż można spłacić zadłużenie. Jeśli to zrobisz, cała procedura się umarza.

Po roku
W zależności od kwoty zadłużenia, całkiem prawdopodobne że po tym czasie zostaniesz bez dachu nad głową, lub komornik zajmie Twoje wynagrodzenie.

Dlatego nie warto unikać kontaktu z Bankiem, lepiej od razu podjąć inicjatywę.

SkocznaBANK.pl